รายงาน

AED ที่ถูกเรียกดูข้อมูลมากที่สุด 7 วันย้อนหลัง

 1. สถานฑูตอเมริกา(เชียงใหม่)
 2. โอพีดี21 อาคารศรีพัฒน์ รพ.สวนดอก
 3. ศูนย์ราชการจังหวัด
 4. สถานีขนส่งอาเขต
 5. ER - รพ.สวนปรุง
 6. ER - โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์
 7. ER - รพ.สต. บ้านเจ็ดยอด
 8. เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย
 9. ER - รพ.เทพปัญญา
 10. หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

07,May 2021

AED ที่ถูกเรียกดูข้อมูลมากที่สุด 30 วันย้อนหลัง

 1. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลเมืองน่าน
 2. สถานฑูตอเมริกา(เชียงใหม่)
 3. อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
 4. โอพีดี21 อาคารศรีพัฒน์ รพ.สวนดอก
 5. อุทยานแห่งชาติออบหลวง
 6. วัดคันธาพฤกษา
 7. ศูนย์ราชการจังหวัด
 8. สถานีขนส่งอาเขต
 9. ER - รพ.สวนปรุง
 10. ER - โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์

07, May 2021