Loading images...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (- กม จากสี่แยกปทุมวัน)


ชั้น 2 อาคารนันทนาการ ชั้น 2
ชื่อผู้ติดต่อ: -
หมายเลขผู้ติดต่อ: -
........................................

วันที่เริ่มใช้งาน: วันจันทร์
วันที่หยุดใช้งาน: วันศุกร์
เวลาเริ่มใช้งาน: 08:00
เวลาหยุดใช้งาน: 16:00
ชื่ออุปกรณ์: Heartsine smaritan pad
การใช้งานเครื่อง1: https://www.youtube.com/embed/8r9P0AAzpM4
การใช้งานเครื่อง2: -
........................................

แก้ใขล่าสุด: 10-09-2017