Loading images...

ตึกชินวัตร 3 (- กม จากสี่แยกปทุมวัน)


ชั้น 1 ชั้น 1 อยู่ใกล้กับเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
ชื่อผู้ติดต่อ: -
หมายเลขผู้ติดต่อ: -
........................................

วันที่เริ่มใช้งาน: วันจันทร์
วันที่หยุดใช้งาน: วันศุกร์
เวลาเริ่มใช้งาน: 06:00
เวลาหยุดใช้งาน: 22:00
ชื่ออุปกรณ์: Defibtech lifeline
การใช้งานเครื่อง1: -
การใช้งานเครื่อง2: -
........................................

แก้ใขล่าสุด: 18-05-2019