Loading images...

ที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น (- กม จากสี่แยกปทุมวัน)


ชั้น 1 ด้านหน้าสำนักทะเบียนราษฏร
ชื่อผู้ติดต่อ: ห้องสำนักทะเบียนราษฏร
หมายเลขผู้ติดต่อ: 043-246249
........................................

วันที่เริ่มใช้งาน: วันจันทร์
วันที่หยุดใช้งาน: วันศุกร์
เวลาเริ่มใช้งาน: 08:00
เวลาหยุดใช้งาน: 16:30
ชื่ออุปกรณ์: HeartSave
การใช้งานเครื่อง1: https://www.youtube.com/embed/s9qnkMHEKrY
การใช้งานเครื่อง2: -
........................................

แก้ใขล่าสุด: 29-07-2021