Loading images...

ท่าอากาศยานลำปาง (- กม จากสี่แยกปทุมวัน)


ชั้น 1 ผ่านประตูเข้ามา เลี้ยวซ้ายตรงไปประมาณ 100 ม.
ชื่อผู้ติดต่อ: -
หมายเลขผู้ติดต่อ: -
........................................

วันที่เริ่มใช้งาน: วันจันทร์
วันที่หยุดใช้งาน: วันอาทิตย์
เวลาเริ่มใช้งาน: 06:00
เวลาหยุดใช้งาน: 20:00
ชื่ออุปกรณ์: Zoll plus
การใช้งานเครื่อง1: https://www.youtube.com/watch?v=HyMrU6vGx1w
การใช้งานเครื่อง2: https://www.youtube.com/watch?v=dpR_DgGQt_s
........................................

แก้ใขล่าสุด: 25-09-2017