Loading images...

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อาคารพระราม 9 (- กม จากสี่แยกปทุมวัน)


ชั้น 1 ด้านหน้าอาคารข้างห้องขายตั๋ว
ชื่อผู้ติดต่อ: -
หมายเลขผู้ติดต่อ: 02 577 9999
........................................

วันที่เริ่มใช้งาน: วันอังคาร
วันที่หยุดใช้งาน: วันอาทิตย์
เวลาเริ่มใช้งาน: 09:30
เวลาหยุดใช้งาน: 16:00
ชื่ออุปกรณ์: Defibtech Lifeline
การใช้งานเครื่อง1: https://www.youtube.com/watch?v=qiRw0ysoCYs&ab_channel=ActionFirstAid
การใช้งานเครื่อง2: -
........................................

แก้ใขล่าสุด: 19-07-2022