Loading images...

ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง (- กม จากสี่แยกปทุมวัน)


ชั้น 1 ห้องสังเกตุอาการ
ชื่อผู้ติดต่อ: เจ้าหน้าที่เวร
หมายเลขผู้ติดต่อ: 043-227695
........................................

วันที่เริ่มใช้งาน: วันจันทร์
วันที่หยุดใช้งาน: วันอาทิตย์
เวลาเริ่มใช้งาน: 08:00
เวลาหยุดใช้งาน: 20:00
ชื่ออุปกรณ์: HeartSave
การใช้งานเครื่อง1: https://www.youtube.com/embed/s9qnkMHEKrY
การใช้งานเครื่อง2: -
........................................

แก้ใขล่าสุด: 29-07-2021