Loading images...

สถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ อาคารบริหารและศูนย์ซ่อมบำรุง (- กม จากสี่แยกปทุมวัน)


ชั้น 3 อาคารบริหารศูนย์ซ่อมบำรุงคลองบางไผ่
ชื่อผู้ติดต่อ: คุณวธิดา กาแก้ว, คุณมนัส เบ็ญจชาติ
หมายเลขผู้ติดต่อ: 064-9644165 , 089-1832351
........................................

วันที่เริ่มใช้งาน: วันจันทร์
วันที่หยุดใช้งาน: วันอาทิตย์
เวลาเริ่มใช้งาน: 06:00
เวลาหยุดใช้งาน: 00:00
ชื่ออุปกรณ์: Mediana
การใช้งานเครื่อง1: https://www.youtube.com/embed/QZR_3U5iESE
การใช้งานเครื่อง2: -
........................................

แก้ใขล่าสุด: 12-07-2022