Loading images...

สถานีรถไฟฟ้าบางรักน้อยท่าอิฐ (- กม จากสี่แยกปทุมวัน)


ชั้น 2 สถานีบางรักน้อยท่าอิฐ ทางเข้าออกที่ 1 ชั้นออกบัตรโดยสาร
ชื่อผู้ติดต่อ: คุณสรินทิพย์ เรียนสร้อย
หมายเลขผู้ติดต่อ: 02-1475649
........................................

วันที่เริ่มใช้งาน: วันจันทร์
วันที่หยุดใช้งาน: วันอาทิตย์
เวลาเริ่มใช้งาน: 06:00
เวลาหยุดใช้งาน: 00:00
ชื่ออุปกรณ์: Mediana
การใช้งานเครื่อง1: https://www.youtube.com/embed/QZR_3U5iESE
การใช้งานเครื่อง2: -
........................................

แก้ใขล่าสุด: 13-09-2022