Loading images...

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) (- กม จากสี่แยกปทุมวัน)


ชั้น 1 อาคาร สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 2
ชื่อผู้ติดต่อ: -
หมายเลขผู้ติดต่อ: 02579 1370-9
........................................

วันที่เริ่มใช้งาน: วันจันทร์
วันที่หยุดใช้งาน: วันศุกร์
เวลาเริ่มใช้งาน: 08:30
เวลาหยุดใช้งาน: 16:30
ชื่ออุปกรณ์: Zoll plus
การใช้งานเครื่อง1: https://www.youtube.com/embed/dpR_DgGQt_s
การใช้งานเครื่อง2: https://www.youtube.com/watch?v=HyMrU6vGx1w
........................................

แก้ใขล่าสุด: 23-03-2021