Loading images...

เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต (- กม จากสี่แยกปทุมวัน)


ชั้น 1 ตรงบริเวณจุดบริการลูกค้า
ชื่อผู้ติดต่อ: เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์
หมายเลขผู้ติดต่อ: 076 603 333
........................................

วันที่เริ่มใช้งาน: วันจันทร์
วันที่หยุดใช้งาน: วันอาทิตย์
เวลาเริ่มใช้งาน: 10:00
เวลาหยุดใช้งาน: 22:00
ชื่ออุปกรณ์: Heartsine smaritan pad
การใช้งานเครื่อง1: https://www.youtube.com/embed/8r9P0AAzpM4
การใช้งานเครื่อง2: -
........................................

แก้ใขล่าสุด: 20-09-2017