Loading images...

โครงการร้อยใจรักษ์ (- กม จากสี่แยกปทุมวัน)


ชั้น - โซนกาดหลวงร้อยใจรักษ์ เยื้องจุดประชาสัมพันธ์ ร้านกาแฟโครงการ
ชื่อผู้ติดต่อ: -
หมายเลขผู้ติดต่อ: (English) 0946424446
........................................

เวลาทำการ: 7 วัน 24 ชั่วโมง
ชื่ออุปกรณ์: Philips Onsie HeartStart
การใช้งานเครื่อง1: https://www.youtube.com/watch?v=Mj1yJQ4XXiA&feature=emb_logo
การใช้งานเครื่อง2: -
........................................

แก้ใขล่าสุด: 23-05-2021