Loading images...

โรงแรมแชงกรีล่า (- กม จากสี่แยกปทุมวัน)


ชั้น 1 ภายนอกโรงแรม ขวามือประตูทางเข้าติดกับจุดส่งผู้โดยสาร
ชื่อผู้ติดต่อ: ห้องควบคุมและสั่งการภายในโรงแรม
หมายเลขผู้ติดต่อ: 053 253 888
........................................

เวลาทำการ: 7 วัน 24 ชั่วโมง
ชื่ออุปกรณ์: defibtech lifeline
การใช้งานเครื่อง1: https://www.youtube.com/watch?v=qiRw0ysoCYs
การใช้งานเครื่อง2: -
........................................

แก้ใขล่าสุด: 23-06-2020