Loading images...

โรงแรมโฆษะขอนแก่น (- กม จากสี่แยกปทุมวัน)


ชั้น 1 ข้างประชาสัมพันธ์
ชื่อผู้ติดต่อ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์
หมายเลขผู้ติดต่อ: 043-320320
........................................

เวลาทำการ: 7 วัน 24 ชั่วโมง
ชื่ออุปกรณ์: Zoll plus
การใช้งานเครื่อง1: https://youtu.be/HyMrU6vGx1w
การใช้งานเครื่อง2: https://youtu.be/dpR_DgGQt_s
........................................

แก้ใขล่าสุด: 29-07-2021