วัดพระธาตุหริภุญไชย (- กม จากสี่แยกปทุมวัน)


ชั้น 1 ศาลาหน้าวิหารวัด
ชื่อผู้ติดต่อ: -
หมายเลขผู้ติดต่อ: -
........................................

วันที่เริ่มใช้งาน: วันจันทร์
วันที่หยุดใช้งาน: วันอาทิตย์
เวลาเริ่มใช้งาน: 06:00
เวลาหยุดใช้งาน: 18:00
ชื่ออุปกรณ์: Defibtech lifeline
การใช้งานเครื่อง1: https://www.youtube.com/watch?v=qiRw0ysoCYs&feature=emb_logo
การใช้งานเครื่อง2: -
........................................

แก้ใขล่าสุด: 07-09-2020