Loading images...

สำนักงานอธิการบดี มช. (- กม จากสี่แยกปทุมวัน)


ชั้น 1 หน้าห้องประชาสัมพันธ์ ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ทางขวามือจากประตูทางเข้า)
ชื่อผู้ติดต่อ: -
หมายเลขผู้ติดต่อ: 053-944445
........................................

วันที่เริ่มใช้งาน: วันจันทร์
วันที่หยุดใช้งาน: วันศุกร์
เวลาเริ่มใช้งาน: 08:30
เวลาหยุดใช้งาน: 16:30
ชื่ออุปกรณ์: CARDIO LIFE Nihon Kohden
การใช้งานเครื่อง1: https://www.youtube.com/watch?v=gqq3truC23s
การใช้งานเครื่อง2: -
........................................

แก้ใขล่าสุด: 22-11-2019