Loading images...

สนามบินเชียงใหม่,ชั้น1 (- กม จากสี่แยกปทุมวัน)


ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารขาออก ในประเทศ (หน้าเคาน์เตอร์ขายตั๋ว)
ชื่อผู้ติดต่อ: เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์
หมายเลขผู้ติดต่อ: 053 922 000
........................................

เวลาทำการ: 7 วัน 24 ชั่วโมง
ชื่ออุปกรณ์: Zoll Plus /HS2
การใช้งานเครื่อง1: http://bit.ly/2TPNsxi
การใช้งานเครื่อง2: https://www.youtube.com/watch?v=dpR_DgGQt_s
........................................

แก้ใขล่าสุด: 03-11-2019