Loading images...

สนง.คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (- กม จากสี่แยกปทุมวัน)


ชั้น 8 สำนักงานคณบดี อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อผู้ติดต่อ: -
หมายเลขผู้ติดต่อ: 053-936150
........................................

วันที่เริ่มใช้งาน: วันจันทร์
วันที่หยุดใช้งาน: วันศุกร์
เวลาเริ่มใช้งาน: 08:30
เวลาหยุดใช้งาน: 16:30
ชื่ออุปกรณ์: Nihon Kohden Cardiolife
การใช้งานเครื่อง1: https://www.youtube.com/watch?v=gqq3truC23s
การใช้งานเครื่อง2: -
........................................

แก้ใขล่าสุด: 08-01-2020